Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu clientul

Contract de comercializare a pachetelor de servicii turistice

Nr. …..din ……..

 

Părţile contractante:

 

1.         SIP TOUR S.R.L. cu sediul în Deva, Str. Gheorghe Bariţiu, Nr.2, Corp B, Mansardă , cod unic de înregistrare 30907100, licență nr. 275/07.12.2018, pentru Agenţia de Turism SIP TOUR, reprezentată prin dl. Prodan Cosmin  în calitate de director agenţie, denumită  în  continuare Agenția,

2.                                       (călătorul/ reprezentantul călătorului), domiciliat în                 , identificat cu                           , CNP                       , denumit în continuare Călător.

 

I.         Obiectul contractului

1.1. Obiectul contractului îl constituie organizarea și vânzarea de către Agenţie a pachetului de servicii turistice înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, alt înscris anexat prezentului contract şi eliberarea documentelor de plată şi călătorie.

 

II.        Încheierea contractului

2.1.      Contractul se încheie, după caz, în oricare din următoarele situaţii:

a)         În momentul semnării lui de către Călător sau prin acceptarea condiţiilor contractuale de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice;

b)         În momentul în care Călătorul primeşte confirmarea scrisă a rezervării de la Agenţie, în cel mult 60 de zile calendaristice de la data întocmirii bonului de comandă. Este responsabilitatea agenţiei de turism de a informa Călătorul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, e-mail, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de servicii, Agenţia poate solicita un avans de până la 90% din preţul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcţie de data la care Călătorul solicită serviciile.

c)         În momentul achitarii avansului, conform facturii care face referire la acest contract.

2.2.      În cazul în care prezentul contract este pus integral la dispoziţia Călătorului sub formă de catalog, pliant, alte înscrisuri, site-ul Agenţiei sau alte mijloace de comunicare electronică (e-mail, fax etc.), obligaţia de informare a Călătorului este considerată îndeplinită prin înscrierea acestei informaţii în oricare dintre documentele de călătorie sau documentele fiscale furnizate de Agenţie, nefiind necesară încheierea în formă scrisă a contractului de comercializare a pachetelor de servicii turistice, respectiv dacă prezentul contract prezentat Călătorului în modalităţile prevăzute mai sus conţine clauzele prevăzute la art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2018.

 

III.      Preţul contractului şi modalităţi de plată

3.1.      Preţul contractului este de …………… şi se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agenţiei şi TVA. Dacă preţul nu este specificat în prezentul contract, atunci acesta este specificat în bonul de comandă (dacă există), alte documente de călătorie, cataloage, pliante, alte înscrisuri puse la dispoziţie calatorului, site-ul Agenţiei, alte  mijloace de comunicare electronică şi/sau pe factură.

3.2.      Modalităţi de plată:

 

3.2.1.   La încheierea contractului se percepe un avans de ……. din preţul stabilit sau, după caz, plata integrală a contravalorii pachetului de servicii turistice.

3.2.2.   În cazul în care la încheierea contractului s-a perceput un avans, plata finală se va face până la data de ……...

3.3.      Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua într-o singură monedă, în valuta specificată în contract sau în RON la cursul de referință afișat pe factură.

3.4.      Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se poate efectua intr-o singura moneda, in valuta specificata in contract sau in RON la cursul de referinta a BNR din ziua emiterii facturii, la care se adauga un procent de risc valutar de 2%.

 

IV.      Drepturile şi obligaţiile Agenţiei

4.1.      Agenţia se obligă să furnizeze Călătorului un bon de comandă/ anexă, care include toate prevederile art. 5 din Ordonanța nr. 2/2018

4.2.      În cazul modificării uneia dintre prevederile esenţiale ale contractului, cum ar fi: serviciile  incluse  în  pachet,  datele  de  călătorie,  prețul,  modificarea  categoriei  unităţii  de cazare, Agenţia are obligaţia de a informa călătorul cu cel puţin 20 (douăzeci) zile înainte de data începerii călătoriei.

În cazurile prevăzute la pct. 4.7 lit. b) şi c), informarea se va face în timp util pentru a permite Călătorului să decidă începerea călătoriei.

4.3.      În cazul achiziţionării unui pachet de servicii turistice având în componenţă şi asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul agenţiei de turism care derulează programul turistic, are dreptul de a modifica orele de zbor. Prin urmare, Agenţia nu este răspunzătoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul turistic/ comunicată anterior contractului. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste turiştii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.912/2006. Orice problemă privind operarea zborului şi acţiunile adiacente acestuia intră în competenţa şi responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager şi transportator. În cazul acestor pachete de servicii turistice, ziua de plecare şi ziua de  sosire nu sunt considerate zile turistice, acestea fiind destinate transportului.

4.4.      În situaţia achiziţionării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica, din motive ce ţin de siguranţa navigării, numărul cabinei şi locaţia acesteia pe punţi (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeaşi categorie ca cea rezervată iniţial, caz în care calatorul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de acelaşi tip de cabină ca şi cel rezervat.

4.5.      Agenția poate modifica preţul contractului în sensul majorării sau micşorării, după caz, arătând totodată modul de calcul al majorărilor sau micşorărilor de preţ ale contractului şi numai dacă modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, a redevenţelor şi a taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi, a taxelor de turist ori a cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. Preţurile stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării.

4.6.      În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile turistice prevăzute în contract nu este realizată sau Agenția constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:

 

a)         Să ofere Călătorului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice fără majorarea preţului, respectiv serviciile turistice oferite să fie de aceeaşi calitate şi cantitate;

b)         Să restituie Călătorului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile turistice achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;

c)         În cazul în care nu pot fi oferite calatorului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al Călătorului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.

4.7.      Agenția este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:

a)         Când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează Călătorului;

b)         Când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparaţii pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunţări de ultimă oră sau a neobţinerii vizelor pentru toţi participanţii. Agenţia nu este răspunzătoare pentru prejudiciile cauzate Călătorului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje şi a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice;

c)         Când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil.

4.8.      Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris Călătorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu Călătorul (e-mail, fax, sms etc.), cu 5 zile, dar nu mai puţin de 3 zile, înainte de data plecării, următoarele informaţii:

a)         Orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să fie ocupat de calator în fiecare dintre mijloacele de transport incluse;

b)         Denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax, adresele de e-mail ale reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a revanzatorului ori, în lipsa acestora, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea organizatorului şi/sau a revanzatorului;

c)         Pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazării copilului;

d)        Obligaţiile Călătorului prevăzute la pct. 5.10, 5.11 şi 5.13.

4.9.      Agenția este obligată să acorde prompt asistenţă Călătorului aflat în dificultate, în cazul situaţiilor de forţă majoră sau al unui eveniment pe care nici agenţia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita.

4.10.1. Agenția este obligată să acorde asistenţă adecvată fără întârzieri nejustificate Călătorului aflat în dificultate, conform art. 17 din O.G. nr. 2/ 2018, în special prin:

a)         furnizarea de informaţii corespunzătoare privind serviciile de sănătate, autorităţile locale şi asistenţa consulară;

b)         efectuarea comunicărilor la distanţă şi sprijinirea călătorului în găsirea unor servicii de călătorie alternative.

4.10.2. În condițiile în care călătorul este cel care a provocat situaţia de dificultate în mod intenţionat sau din propria neglijenţă Agenția are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenţă. Comisionul nu depăşeşte în niciun caz costurile efective suportate de agenţia de turism organizatoare.

                    Numerele de urgență ale Agenției sunt 0769 019 852/ 0254 211 642

4.11. Agenția va fi pe deplin responsabilă pentru executarea corespunzătoare a pachetului în ansamblu, conform art. 14 din O.G. nr. 2/ 2018.

 

V.        Drepturile şi obligaţiile Călătorului

5.1.      În cazul în care Călătorului nu poate să participe la călătoria turistică independent de motivele care stau la baza imposibilităţii de participare, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii turistice contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 5 zile înaintea  datei de plecare. În acest caz, între Călătorul care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), terţa persoană (cesionarul) şi  Agenția (debitor cedat)  urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii turistice contractate şi cesionate. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine, după caz, fie cedentului, fie cesionarului, şi niciodată Agenției (debitorului cedat). Călătorul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări. Agenția va informa Călătorul cu privire la costurile efective ale transferului și va oferi dovezi cu privire la costurile suplimentare, comisioanele sau alte costuri generate de tranferarea constractului privind pachetul de servicii de călătorie.

5.2.      În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament cu locul de desfăşurare în România, Călătorul are obligaţia să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regulă, la ora 18,00 a zilei de intrare şi se termină, de regulă, la ora 10:00 a zilei de ieşire înscrise pe documentele de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spaţiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a Călătorului.

5.3.      În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 8%, indiferent de motivele majorării, turistul poate rezilia/denunţa unilateral contractul fără nicio obligaţie faţă de Agenţie, acesta având dreptul la rambursarea imediată de către Agenţie a sumelor plătite, inclusiv comisionul.

5.4.      Călătorul este obligat să comunice Agenţiei în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la cap. IV pct. 4.2 modificarea prevederilor esenţiale ale contractului sau în timp util înainte de începerea călătoriei, iar în cazul în care se aplică clauzele prevăzute în cap. IV pct. 4.7 lit. b) şi c), hotărârea sa de a opta pentru:

a)         rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului fără plata penalităţilor; sau

b)         acceptarea noilor condiţii ale contractului.

5.5.      În cazul în care Călătorul decide să participe la călătoria asupra căreia s-au operat modificări în condiţiile cap. IV pct. 4.2 se consideră că toate modificările au fost acceptate şi Călătorul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip.

5.6.      În cazul în care Călătorul reziliază/denunţă unilateral contractul în temeiul pct. 5.4 sau Agenția anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, Călătorul are dreptul:

a)         să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;

b)         să accepte un pachet de servicii turistice de calitate inferioară propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ, în sensul rambursării diferenţei de preţ dintre cele două pachete turistice, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;

c)         să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.

 

5.7.      În toate cazurile menţionate la pct. 5.6, Călătorul are dreptul să solicite Agenției şi o despăgubire, al cărei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părţilor sau în baza unei hotărâri a instanţei de judecată, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:

a)         anularea s-a făcut datorită nerealizării numărului minim de persoane menţionat în contract, iar Agenția a informat în scris Călătorul după cum urmează:

(i)        20 de zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai mult de şase zile;

(ii)       şapte zile înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează între două şi şase zile;

(iii)      48 de ore înainte de începerea executării pachetului, în cazul călătoriilor care durează mai puţin de două zile;

b)         anularea s-a datorat unui caz de forţă majoră (circumstanţe imprevizibile, independente de voinţa celui care le invocă şi ale căror consecinţe nu au putut fi evitate în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervările, caz în care responsabilitatea revine companiei aeriene sau unităţii de cazare) sau unor cauze dintre cele prevăzute la cap. IV pct. 4.7 lit. b);

c)         anularea s-a făcut din vina Călătorului.

5.8.      Călătorul are dreptul să rezilieze/denunţe unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denunţarea unilaterală îi este imputabilă este obligat sa despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VI, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii. Despăgubirea se poate ridica la maximul preţului pachetului de servicii turistice contractat.

5.9.      În cazul în care Călătorul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat iniţial şi achitat, responsabilitatea financiară a renunţării îi aparţine. Agenţia va rezolva cerinţele Călătorului în limita posibilităţilor, eventualele diferenţe de preţ urmând a fi suportate de către Călătorul.

5.10.    Dacă Călătorul solicită nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului, cu aplicarea penalităţilor prevăzute la cap. VI la momentul respectiv şi încheierea unui nou contract.

5.11.    Călătorul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubritate, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.

5.12.    Călătorul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat de Agenție (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament etc.), în vederea acordării serviciilor turistice. În cazul în care calatorul beneficiază de bilete de odihnă şi tratament, este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie şi dovada plăţii contribuţiilor pentru asigurări sociale, la zi.

5.13.    Călătorul ia la cunoştinţă că serviciile pe care le achiziţionează fără ca acestea să facă parte din contractul cu Agenția sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislaţia ţării de destinaţie, iar Agenţia nu are nicio responsabilitate asupra prestaţiilor în cauză

5.14.    Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către turist a unor formalităţi suplimentare (de exemplu, călătoria împreună cu minori, situaţia în care numele Călătorului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligaţia de a îndeplini toate cerinţele legale. Pentru o informare optimă, Agenţia recomandă şi consultarea site-ului Poliţiei de Frontieră. În cazul în care Călătorul nu îşi respectă obligaţia de a se informa cu privire la formalităţile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenţiei (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativă), Agenţia este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilităţii efectuării călătoriei.

5.15.    Agentia recomandă Călătorilor contactarea acesteia cu 24 de ore înainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de îmbarcare (orar de zbor, loc de îmbarcare etc.).

5.16.    În cazul în care o singură persoană angajează servicii pentru un număr mai mare de Călători, condiţiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care  au  fost  achitate  serviciile.  Agentia  își  rezervă  dreptul  să  ofere  informații  despre serviciile contractate doar titularului de contract.

5.17.    Călătorul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor. Agenţia nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de Călător ca urmare a nerespectării acestui alineat.

5.18.    Călătorul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors, precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului turistic contractat. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către Călător a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta.

5.19.    În cazul în care Călătorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii turistice refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, calatorul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.

 

VI.      Încetarea contractului, penalizări, despăgubiri

6.1.      Călătorul poate înceta contractul privind pachetul de servicii de călătorie în orice moment înainte de începerea executării pachetului.

6.2.      În cazul în care Călătorul încetează contractul privind pachetul de servicii de călătorie, acesta poate fi obligat să plătească Agenţiei o penalitate de încetare după cum urmează:

6.2.1.   În cazul serviciilor turistice externe, penalizările sunt de:

a)         30 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 45 zile calendaristice înainte de data plecării;

b)         70% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 45 – 16 de zile calendaristice înainte de data plecării;

c)         100 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 15 zile calendaristice înainte de plecare sau prin neprezentarea la program;

d)        100 % din preţul pachetului de servicii, în cazul în care Călătorul a achiziţionat pachetul de servicii turistice din cadrul programului special, de exemplu: Early Booking, Last Minute, Oferte Speciale etc, indiferent de data la care Călătorul solicită renunţarea.

6.2.2.   În cazul serviciilor turistice interne, penalizările sunt de:

a)         30 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face cu mai mult de 45 zile calendaristice înainte de data plecării;

b)         70% din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face în intervalul 45 - 16 de zile calendaristice înainte de data plecării;

c)         100 % din preţul pachetului de servicii, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de 15 zile calendaristice înainte de plecare sau prin neprezentarea la program, sau în cazul în care cal Călătorul a achiziţionat pachetul de servicii turistice din cadrul  programului special, de exemplu, Early Booking, Last Minute, Oferte Speciale etc, indiferent de data la care Călătorul solicită renunţarea.

6.2.3.   În oricare din cazurile de mai sus, suma avansului achitat nu se rambursează.

6.3.      În cazul în care Călătorul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agenţia şi a achitat un avans, nu se prezintă în termenul specificat în contract, bon de comandă sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agenţia are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul Călătorului cu reţinerea penalizărilor prevăzute la pct. 6.2.

6.4.      Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renunţare contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.

6.5.      În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, Călătorului i se vor reţine toate taxele datorate de Agenţie prestatorilor direcţi, precum şi cheltuielile de operare proprii acesteia.

6.6.      Penalizările echivalente cu cele indicate la pct. 6.2.1 lit. c) sau d), respectiv 6.2.2 lit.

b) sau c) se aplică şi în cazul în care Călătorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinaţie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului ţării, din alte motive ce ţin de persoana acestuia.

6.7.      Călătorul trebuie să depună în scris cererea de renunţare la pachetul de servicii turistice la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.

6.8.      Agenţia va acorda despăgubiri în funcţie de gradul de nerespectare a obligaţiilor din contract.

6.9.      Agenţia nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile niciunei părţi se consideră situaţii de forţă majoră şi exonerează de răspundere Agenţia.

6.10.    Toate sumele menţionate la pct. 6.2, 6.3, 6.5 şi 6.6 se vor reţine de către Agenţie din avansul sau preţul total al pachetului de servicii turistice achitat de calator, fără a fi necesară intervenţia instanţelor de judecată.

6.11.    Clauza prevăzută la art. 5.7. a) și b) reprezintă o modalitate de încetare unilaterală a contractului din parteaAgenției  .

6.12.    Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii turistice înscris în documentele de călătorie.

 

VII.     Reclamații

7.1.      În cazul în care Călătorul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta are obligaţia de a întocmi o sesizare în scris la faţa locului, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât reprezentantului Agenţiei, cât şi prestatorului de servicii turistice (conducerii hotelului, restaurantului, reprezentanţilor locali ai Agenției).

Datele de contact ale Agenţiei: telefon: 0769 019 852 sau 0254 211 642; e-mail: turism@siphd.ro

7.2.      Atât Agenţia, cât şi prestatorul de servicii turistice vor acţiona imediat pentru soluţionarea sesizării. În cazul în care sesizarea nu este soluţionată sau este soluţionată parţial, Călătorul va depune la sediul Agenţiei o reclamaţie în scris, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la încheierea călătoriei,  urmând ca, în termen de 30 de zile calendaristice, să comunice calatorului despăgubirile care i se cuvin, după caz.

 

VIII.   Asigurări

8.1.      Călătorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei, la Societatea de Asigurare înscrisă in Bonul de Comandă.

8.2.      Condiţiile în care Călătorul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt:

8.2.1.   În cazul în care Agenția nu efectuează repatrierea Călătorului, acesta are obligaţia      de a anunţa imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situaţie societatea de asigurare nu are obligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa după întoarcerea Călătorului în România, în condiţiile poliţei de asigurare încheiate între Agenţie şi societatea de asigurare.

8.2.2.   În cazul în care Călătorul solicită Agenției contravaloarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenţie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Călătorul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Călătorul poate solicita Agenției rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.

8.2.3.   Călătorul are obligaţia de a notifica societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agenţiei privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la pct. 8.2.2.

8.2.4.   În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agenţie, Călătorul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.

8.2.5.   În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, Călătorul are obligaţia de a transmite societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative.

8.2.6.   Documentele justificative constau în principal în:

a)         contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;

b)         confirmările de primire precizate la pct. 8.2.2, 8.2.3 şi 8.2.5;

c)         fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanţe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de calator:

d)        fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul să solicite calatorului şi alte documente justificative.

8.2.7.   Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de Călător în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice şi nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

8.2.8.   Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la Călător.

8.2.9.   În cazul în care, după plata despăgubirii, Agenția plăteşte debitul către Călător, acesta are obligaţia de a restitui asiguratorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agenţie a sumelor reprezentând debitul.

 

8.2.10. Facultativ, Călătorul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinaţie ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Agenţia recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalităţi de anulare. Călătorul se poate informa în alte agenţii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată în agentia de unde acesta a achiziţionat pachetul de servicii turistice, dacă Agenţia oferă acest tip de serviciu.

8.3.      Agenţia nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligaţiilor stipulate în poliţele de asigurare contractate prin intermediul Agenţiei, deoarece aceasta este doar intermediar între calator şi asigurator.

8.4.      Cerintele speciale ale Călătorului, la solicitarea expresa a acestuia, se vor stipula ca si anexa la acest contract.

 

IX.      Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:

a)         voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz;

b)         programul turistic, în cazul acţiunilor turistice;

c)         cataloage/pliante/oferte/alte înscrisuri/etc. ale Agenţiei puse la dispoziţia Călătorului, în format tipărit sau pe suport media.

 

X.        Dispoziţii finale

10.1.    Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru Agentie și Călător.

10.2.    Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei nr. 2/2018.

10.3.    Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale ţărilor de destinaţie, conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la altul.

10.4.    Agenția informează Călătorul de practica de ‘overbooking’.

Overbooking – vânzarea unui numar mai mare de locuri/ camere decat capacitatea reală a aeronavei sau a hotelului.

În situatia unui overbooking la biletele de avion, compania aeriana este obligată să asigure transportul călătorilor spre destinatie cu o cursă imediat următoare.

În situația unui overbooking al hotelului, hotelul, nu Agenția, este obligat să asigure cazarea călătorilor la un hotel apropiat, în condiții și clasificare cel putin la fel ca cele contractate.

În  oricare  dintre  cele  două  cazuri,  Agenția,  nu  este  responsabilă  pentru  schimbarea  orei/ zilei de decolare si nici de schimbarea hotelului contractat sau de oricare alte neplaceri cauzate Călătorului.

10.5.    Călătorul declară că Agenţia l-a informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018. Prin semnarea acestui contract, sau prin plata avansului, sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice, calatorul îşi exprimă acordul şi luarea la cunoştinţă cu privire la condiţiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta agenţiei de turism.

10.6.    Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

10.6.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, arhivarea, ștergerea sau distrugerea datelor.

În contextul rezervării, intermedierii, ofertării și comercializării serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor  servicii  turistice,  evenimente  culturale/sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri comercializate de către Agenție, și al menținerii/dezvoltării raporturilor comerciale/contractuale cu dumneavoastră, vă putem solicita anumite date cu caracter personal.

În acest sens, Agenția poate prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, numar telefon, adresa domiciliu, adresa de e-mail, serie si nr. carte de identitate, serie si nr. pasaport, CNP, data nasterii, varsta copiilor, apartenenta la sindicate, locul de munca, numele companiei (dacă este aplicabil), numărul de înregistrare TVA (daca este cazul).

10.6.2. Persoanele vizate, ale căror date pot fi prelucrate de către Agenție, exclusiv în scopul mai jos menționat sunteți dumneavoastră, în calitate de călători/turiști/beneficiari ai serviciilor de călătorie sau turistice, reprezentanți/împuterniciți/persoane de contact de afaceri (parteneri de afaceri sau contractuali, etc.) din cadrul companiilor sau instituțiilor/autorităților publice.

10.6.3. Prelucram datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următorele scopuri:

-           Rezervarea, intermedierea, ofertarea și/sau comercializarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri, executarea contractelor – respectiv in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale pe care ni le asumam fata de dvs.;

-           In vederea indeplinirii obligatiilor legale stabilite in sarcina noastra.

10.6.4 Agenția va  considera  toate  informațiile  colectate  de  la  dumneavoastră  ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți (cu excepția unităților de cazare, transportatorilor, altor persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri rezervate sau achiziționate de dumneavoastră, respectiv partenerilor  Agenției  de afaceri, inclusiv  partenerilor  din  afara Uniunii  Europene,  în  cazul  în  care  fără partajarea datelor dumneavoastră nu ați putea beneficia de toate aceste  servicii menționate mai sus) fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

10.6.5. Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal înseamnă orice persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenție sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele dvs. cu caracter personal, precum cele precizate mai jos, dar fără a se limita la: unități de cazare, transportatori, alte persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, a altor servicii turistice, desfășurarea evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri, autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, politie, parchet (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri întemeiate și expres  formulate), etc.

Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de către Agenție și nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezentul document.

10.6.6. În vederea realizării scopului menționat, Agenția va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților Agenției, până în momentul în care dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit al dvs., veti exercita dreptul de opoziție/ de ștergere (cu excepția situației în care Agenția prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter  personal,  în  scopul  pentru  care  au  fost  colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit nu veti exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către Agenție pe durata de timp prevăzută în procedurile interne Agenției și/sau vor fi distruse.

10.6.7. În relația cu Agenția, dumneavoastră beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul  la  opoziție  și  procesul  decizional  individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

Dreptul de a fi informat înseamnă că aveți dreptul de a fi informat cu privire la modul în care datele dvs. sunt prelucrate și motivul prelucrării.

Dreptul de acces înseamnă ca aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a va opune prelucrării în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea  unei obligații legale; datele cu caracter personal au   fost colectate în legătura cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care Agenția nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea

 

automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsura semnificativă. Prevederile menționate nu se aplică în cazul în care decizia:

a)         este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizata și un operator de date;

b)         este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, masuri corespunzătoare pentru protejarea  drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

c)         are la baza consimțământul explicit al persoanei vizate.

În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, Agenția poate:

-           fie să perceapă o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării, sau pentru luarea masurilor solicitate;

-           fie să refuze să dea curs cererii.

De asemenea, dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară. În acest scop, în Romania, autoritatea de supraveghere este: www.dataprotection.ro

10.6.8. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa Agenției prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate la adresa: Deva, Str. Gheorghe Bariţiu, Nr.2, Corp B, Mansardă  sau prin transmiterea unui e-mail către turism@siphd.ro

10.6.9. Prin semnarea prezentului contract, dumneavoastră confirmați că ați citit, ați fost informat(ă) corect, complet, ați luat cunoștința de continutul acestui document, il înțelegeți pe deplin și sunteți de acord cu:

-           faptul că prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel cum este specificată în legislația în vigoare și în prezentul document va fi efectuată în scopul rezervării, intermedierii, ofertării și/sau comercializării serviciilor și/sau  pachetelor  de  servicii  de  călătorie, altor servicii turistice, desfășurării evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri;

-           faptul că Agenția va prelucra datele dumneavoastră personale doar în măsura în care acest demers este necesar scopului menționat în prezentul document, cu respectarea masurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

10.7     Consimţământul parental in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal ale minorilor. Titularul contractului, este de accord ca Agenția să poată prelucra datele cu caracter personal legate de numele și vârsta minorului(lor), serie si numar pasaport / carte de identitate, în scopul rezervarii / comercializarii pachetelor turistice / biletelor de avion al căror beneficiar direct sau indirect va fi minorul.

Prin semnarea prezentului contract, titularul contractului confirma că a citit si ca a fost informat(ă) corect, complet, ca a luat la cunoștință și înțelege pe deplin drepturile de care beneficieza privind protecția atât a datelor personale proprii, cât și protecția datelor personale ale minorului.

10.7.    Neînțelegerile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente.

10.8.    Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

 

 

SIP TOUR S.R.L.,                                                                                                                                                          Călător/ Reprezentant călător,       

Prin reprezentant